<

GLAS ISLAMA
LIST UA VJERU, DRUŠTVO I KULTURU

IZLAZI MJESEČNO

Izdavač:
Izdavačka ustanova El-Kelimeh, Novi Pazar

Glavni i odgovorni urednik:
Salahudin Fetić

Tehnički urednik:
Ifet Aličković

Sekretar i novinar redakcije:
Amela Salković

Saradnici:
Rešad-ef. Plojović
dr. hfz. Almir-ef. Pramenković
Mr. Enver-ef. Omerović
Mersada - Nuruddina Agović
Mirsad-Mirza Kurgaš
Meliha Preljević
Dževad Hot
Senad Redžepović

Distribucija:
Malik Nurović

Lektura:
Samir Škrijelj

Štampa:
Grafokarton, Prijepolje

Adresa:
Ul. Gradska 1, 36300 Novi Pazar, Srbija

Tel/ fax:
(381)20 337 270